Projekt MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (MOV)

Od 1. 9.  2017 se Moravská střední škola s.r.o., Olomouc, stala účastníkem projektu MOV - Modernizace odborného vzdělávání, který realizuje Národní ústav vzdělávání ( NUV). Projekt rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. je financování z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Projekt se zaměřuje na všeobecně vzdělávací a odbornou složku vzdělávání na středních odborných školách s cílem podpořit uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Cestou k dosažení nastavených cílů je zejména modernizace školních vzdělávacích programů (ŠVP). Středním odborným školám bude poskytnuta metodická podpora pro koncipování a úpravy ŠVP a pro realizaci výuky podle nich, která jim umožní zlepšit kvalitu ŠVP a přiblížit je potřebám trhu práce. Projekt se také zabývá propojením počátečního odborného vzdělávání s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací a podporou realizace praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli.

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

• modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání ve všeobecně vzdělávací oblasti na úrovni ŠVP a současně podpořit klíčové kompetence žáků pro uplatnění na trhu práce a celoživotní učení;

 modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání prostřednictvím posílení základů odborného vzdělávání na úrovni ŠVP a současně prohloubit odborné kompetence žáků pro další odborný rozvoj a uplatnění na trhu práce;

 provázat počáteční odborné vzdělávání s kvalifikační strukturou Národní soustavy kvalifikací;

• rozšiřovat a zefektivnit možnosti realizace odborného výcviku a odborné praxe žáků středních odborných škol ve spolupráci se zaměstnavateli;

• navrhnout digitální prostředí pro tvorbu a inovaci ŠVP a sdílení metodických a výukových materiálů;

• vytvořit modelové sestavy komplexních úloh / vzdělávacích projektů / příkladů dobré praxe a zajistit jejich využití ve vzorku ŠVP.

ZÁKLADNÍ ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE


CO-poz.jpg

Zahájení projektu1. května 2017
Ukončení projektu30. dubna 2020
Registrační číslo projektuCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_020/0004176
Příjemce dotaceNárodní ústav pro vzdělávání
Rozpočet projektu96 964 737 Kč

3. 10. 2017