Ukončení klasifikace ve školním roce 2023-2024

§ 69 školského zákona: Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

(6) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí (=N), určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

(7) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy (do 31. 8.). Opravné zkoušky jsou komisionální.

(8) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud žák má ze závažných důvodů stanovený náhradní termín zkoušky k doplnění klasifikace na září dalšího školního roku a výsledné hodnocení je nedostatečný, pak neprospěl a z ročníku odchází.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro ukončení klasifikace ve školním roce 2023-2024 jsou stanoveny následující termíny:

a) náhradní termín pro doplnění klasifikace (N) – 26. a 27. 8. 2024

b) termín pro opravné zkoušky (O) – 26. a 27. 8. 2024

Žák/žákyně si vyzvedne 26. 8. v 8:00 – 8:30 protokoly k doplnění klasifikace nebo opravné zkoušce na sekretariátě, kde uhradí administrativní poplatek. S protokolem orazítkovaným po uhrazení poplatku pak žák/žákyně odchází k příslušnému učiteli do přidělené třídy a v přiděleném čase ke zkoušce. 

Zkoušky k doplnění klasifikace bude žák/žákyně konat v průběhu celého dne od 8:30 do 16:30. Počet těchto zkoušek za den není limitován.

Zkoušky opravné může žák/žákyně konat až po vykonání všech zkoušek k doplnění klasifikace. Opravnou zkoušku může žák/žákyně konat pouze 1 za den.

Rozpis zkoušek dostane žák/žákyně  26. 8. při převzetí protokolu.


28. 6. 2024