Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro maturitní obory

Ředitelka Moravské střední školy s.r.o., Pasteurova 935/8a, 772 00 Olomouc

vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

do maturitních oborů pro školní rok 2022/23

Do 1. ročníku níže uvedených maturitních oborů budou uchazeči přijímáni v souladu s ustanovením § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon) a navazující vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Kritéria přijímacího řízení byla zveřejněna na úřední desce školy k datu 29.4.2022. 

Předpokládané počty přijatých uchazečů dle jednotlivých oborů:

 

Kód a název oboru

Přijetí /Ukončení

Počet nabízených míst

Roční školné

(12 měsíců)

65-41-L/01 Gastronomie (DE)

Prospěch na ZŠ / MZ

5

9.000,-

66-41-L/01 Obchodník (DE)

Prospěch na ZŠ / MZ

10

10.000,-

TZ - talentová zkouška, MZ -  maturitní zkouška, VL - výuční list, DE - denní forma 


Přihlášky lze podávat na sekretariát školy ode dne vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/23. Formulář přihlášky je k dispozici na webových stránkách školy v sekci Dokumenty – Tiskopisy. Přihláška musí být doložena přehledem klasifikace žáka za 8. a 9. ročník základní školy (resp. dva poslední ročníky základní školy) a zdravotní způsobilostí ke studiu.

Termín podání přihlášek:    od 29.4.2022 – do naplnění kapacity oboru (třídy)

V případě splnění kritérií pro přijetí budou žáci přijímáni průběžně na základě dosaženého studijního průměru až do naplnění kapacity třídy v daném oboru. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno v den přijetí přihlášky ke studiu (nebo ihned po dodání veškerých povinných podkladů).   

Počty volných míst budou průběžně aktualizovány na webových stránkách školy.

29. 4. 2022