Číšník-barman

Učební obor Číšník-barman 65-51-H/01

Doba studia: 3 roky výuční list Ukončení závěrečná zkouška, výuční list
Učební obor Číšník - barman  vyučuje Moravská střední škola s.r.o. jako zaměření oboru (65-51-H/01) Kuchař-číšník.

Co dělá absolvent oboru Číšník - barman?

Učební obor číšník - barman připraví žáky na obsluhu hostů v gastronomických zařízeních, na přípravu a podávání širokého sortimentu míchaných nealkoholických a alkoholických nápojů. 

Jaké je uplatnění číšníka - barmana?

Pracovními činnostmi číšníka jsou - přijímání a umísťování hostů, poskytování rady při výběru pokrmů a nápojů - přijímání objednávek - servírování a vydávání pokrmů a nápojů, obsluha u pultu i u stolu - dokončování přípravy jídel u stolu (flambování, porcování apod.) - spolupráce při sestavování jídelního a nápojového lístku - obsluha a údržba výčepního zařízení, ošetřování a nalévání nápojů - výroba míšených nápojů podle receptur a jejich servírování - účtování tržeb hostům, vč. příjmu šeků, úvěrových karet, účtování a převod cizích měn, vedení pokladny - příprava a aranžování místností a tabulí - účast na přípravě a obsluha při slavnostních akcích - přijímání, projednávání, příp. předávání reklamací kuchyni či jinému oddělení.

Barman připravuje tabule - bankety, rauty, recepce, dokončuje jídla a dává jim konečnou úpravu. Musí ovládat různé receptury. Stará se o zařízení baru - sklenice, mixery, šejkry, zabezpečuje chlazení, ošetřování ovoce, přísad, ostatních surovin, nápojů. Respektování hygienických předpisů a úzkostlivé dodržování čistoty je v tomto povolání samozřejmostí. Podává nápoje v místech k tomu určených, tzn. v barech. Zákazníky obsluhuje u pultu, případně přebírá objednávky od číšníků pro obsluhu u stolu. Práce barmana se většinou odehrává před očima hostů. Míchá, prostírá, servíruje nápoje zúčtovává peníze.

V jakém prostředí číšník - barman pracuje?

Povolání je vykonáváno v restauracích, hotelech, rekreačních zařízeních, vinárnách, hostincích, kavárnách a dalších provozovnách gastronomických služeb. Barman pracuje  v místnostech typu restaurace, kavárny, baru, často tedy v hlučnějším prostředí, také na palubách lodí a letadel, v restauračních vozech ve vlacích, v různých klubech, na banketech a recepcích. apod. Je třeba počítat s prací na směny a někdy s nepříjemnými hosty.

S čím číšník - barman pracuje?

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou na prvním místě vlastní ruce a nohy spolu s užitím mluveného slova. Dále některá barová zařízení, servírovací stolky apod. Barman při práci používá různý inventář, pomůcky, suroviny. Pracovními prostředky jsou vlastní ruce, ruční nástroje, pomůcky, zařízení na přípravu nápojů, chladící zařízení apod.

Kdo může být číšníkem - barmanem?

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vyučení, schopnost jednání s lidmi, trpělivost, kultivovaný zjev a vystupování, počtářské schopnosti, dobrá paměť a dobrý sluch, zdravé a zdatné nohy a schopnost učit se cizí jazyky, nebýt bacilonosičem. U barmana schopnost přizpůsobit se situacím na pracovišti, odolnost vůči pracovní zátěži, preciznost v práci a soustředěnost, dobrá komunikativnost. Nevhodné pro občany s těžšími vadami dolních končetin, s vadami a nemocemi páteře, s nemocemi kožními znemožňujícími udržování osobní hygieny nebo působícími neesteticky, s postižením centrálního nervstva s poruchami koordinace, s těžší poruchou zrakové ostrosti, alkoholismem nebo toxikomanií anamnéze a občany bacilonosiče.

Jaká je délka studia číšníka - barmana a co je jeho výstupem?

Délka studia oboru Číšník - barman je 3 roky, střídá se týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá ve smluvních pracovištích odborného výcviku v restauracích a hotelech v Olomouci a blízkém okolí.
Studium oboru Číšník - barman je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent dosáhne středního vzdělání s výučním listem. 

Učební obor Číšník - barman - učební plán platný od 1. 9.2020

Vyučovací předměty Zkratka předmětu Ročník I. Ročník II. Ročník III.

Celkem hodin

týden/studium

Povinné předměty
Český jazyk ČJ 1 1 1,5 3,5

Anglický jazyk

Odborná angličtina

AJ

OA

2

-

2

-

2

0,5

6

0,5

Německý jazyk NJ 1 1 1 3
Fyzika FY 1 - - 1
Chemie CHE 1 - - 1
Biologie BI 0,5 1 - 1,5
Matematika MA 1 1 2 4
Společenskovědní základ SZ 1 1 1 3
Literatura a kultura LK 1 1 - 2
Tělesná výchova TV 1 1 1 3
Informační technologie IT 1 1 1 3
Ekonomika EK 1 1,5 1 3,5
Potraviny a výživa PV 1 1 1 3
Administrativa AD - 1 - 1
Společenská výchova SV - 1 - 1
Odborný výcvik OV 15 15 17,5 47,5
Profilující předměty
Technologie
TE 1
1
-
2
Stolničení
ST 3
3
4 11


32,5 32,5 34,5 99,5

(Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy).

Učební obor Kuchař-číšník, zaměření číšník-barman

Obor 65-51-H/01 Kuchař-číšník v zaměření číšník-barman je učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem.
Od 1.9.2022 je od prvního ročníku stanoveno školné ve výši  4.500,- Kč za rokPlatí se poprvé při podpisu smlouvy o vzdělávání za úplatu, dále pak vždy výročně. Lze dohodnout splátkový kalendář.