Kuchař

Učební obor Kuchař 65-51-H/01

Doba studia: 3 roky výuční list Ukončení závěrečná zkouška, výuční list
Učební obor Kuchař Moravská střední škola s.r.o. vyučuje jako zaměření oboru (65-51-H/01)Kuchař-číšník.

Co dělá absolvent oboru Kuchař?

Učební obor kuchař připravuje žáky na příprava a úprava pokrmů teplé a studené kuchyně, minutek, zážitkové gastronomie i speciálního stravování.
Pracovními činnostmi kuchaře jsou spolupráce při zjišťování finančních nákladů na pokrmy, při kalkulacích a tvorbě cen pokrmů, při sestavování jídelního lístku a menu, při objednávání, přejímce, přezkušování a skladování potravinářských surovin dále příprava pokrmů podle receptur (včetně potřebných výpočtů množství jednotlivých surovin i pro velkokapacitní jídelny), úprava pokrmů před podáváním, příprava a úprava pokrmů pro bankety, recepce, rauty apod., příprava a úprava pokrmů pro dietní stravování, vydávání pokrmů strávníkům, sestavování vlastních receptur pro nové druhy pokrmů a spolupráce při ošetřování kuchyňského náčiní a vybavení.

V jakém prostředí pracuje kuchař?

Povolání kuchař je vykonáváno převážně v kuchyňských provozech hotelů, restaurací, snack-barů, kaváren, vináren, bufetů, nemocnic, školního a závodního stravování, rezidencí i domácnosti, v prostředí vysokých teplot a těžko dýchatelném vzduchu a mnohdy ve směnném provozu.

S čím kuchař pracuje?

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou především sporáky, grily, trouby, různá velkokapacitní kuchyňská zařízení včetně programovatelných, váhy, odměrky, nádobí, nože, vařečky, naběračky, pánve, hnětače, šlehače atd. a šikovné ruce.

Kdo může být kuchařem?

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání kuchař je vyučení, čistotnost, estetické cítění, schopnost zorganizovat si práci, obratnost prstů a rukou, chuťové a čichové rozlišovací schopnosti, nebýt bacilonosičem. Nevhodné pro občany s vadami horních nebo dolních končetin, s těžšími vadami páteře, nemocemi kožními, chronickými nemocemi dýchacího ústrojí, epilepsií a jinými záchvatovými stavy, nemocemi ledvin, úplavicí cukrovou, s bércovými varixy a pro občany bacilonosiče.

Jaká je délka studia kuchaře a co je jeho výstupem?

Délka studia učebního oboru Kuchař je 3 roky, střídá se týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá ve smluvních pracovištích odborného výcviku v restauracích a hotelech v Olomouci a blízkém okolí.
Studium oboru Kuchař je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent dosáhne středního vzdělání s výučním listem.

Učební obor Kuchař - učební plán platný od 1. 9.2020

Vyučovací předměty Zkratka předmětu Ročník I. Ročník II. Ročník III.

Celkem hodin

týden/studium

Povinné předměty
Český jazyk ČJ 1 1 1,5 3,5

Anglický jazyk

Odborná angličtina

AJ

OA

2

-

2

-

2

0,5

6

0,5

Německý jazyk NJ 1 1 1 3
Fyzika FY 1 - - 1
Chemie CHE 1 - - 1
Biologie BI 0,5 1 - 1,5
Matematika MA 1 1 2 4
Společenskovědní základ SZ 1 1 1 3
Literatura a kultura LK 1 1 - 2
Tělesná výchova TV 1 1 1 3
Informační technologie IT 1 1 1 3
Ekonomika EK 1 1,5 1 3,5
Potraviny a výživa PV 1 1 1 3
Administrativa AD - 1 - 1
Společenská výchova SV - 1 - 1
Odborný výcvik OV 15 15 17.5 47.5
Profilující předměty
Technologie
TE 3 3 4 10
Stolničení
ST11-2
Celkem

32,5 32,5 34,5 99,5

(Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy.).

Učební obor Kuchař-číšník, zaměření kuchař

Obor 65-51-H/01 Kuchař-číšník v zaměření kuchař je učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem.
Od 1.9.2022 je od prvního ročníku stanoveno školné ve výši   4.500,- Kč za rokPlatí se poprvé při podpisu smlouvy o vzdělávání za úplatu, dále pak vždy výročně. Lze dohodnout splátkový kalendář.