Moravská střední škola s.r.o., Olomouc / Projekty v období 2006 - 2014

Projekty školy od roku 2006 do 2014.

informace o dalších projektech po 2014 najdete v samostatné sekci Projekty !

Od r. 2006/2007 byla SŠOG PRAKTIK s.r.o. jako pilotní škola zařazena do systémového projektu Kvalita 1 - Nová závěrečná zkouška (více informací www.nuov.cz) a ve školním roce 2006/2007 ověřovala jednotné zadání závěrečné zkoušky v oborech vzdělání 65-51-H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství, 66-51-H/004 Prodavač - smíšené zboží a 66-52-H/001 Aranžér. V r. 2007/2008 dále ověřovala jednotné zadání závěrečné zkoušky v oborech vzdělání 66-51-H/017 Prodavač - průmyslové zboží, 65-53-H/001 Číšník, servírka a 65-52-H/001 Kuchař.

Od školního roku 2008/2009 škola automaticky pokračovala v projektu Kvalita 2 - Nová závěrečná zkouška a organizovala závěrečné zkoušky opět s jednotným zadáním ve všech svých oborech. Kromě certifikátů nové závěrečné zkoušky od té doby získávají naši žáci také Europass.

Pedagogičtí pracovníci školy z jazykové sekce se jako externí pracovníci Cermatu podíleli na přípravě a ověřování  nového modelu maturity.

V letech 2006 - 2008 a 2010 ve spolupráci s Počítačovou službou s.r.o., realizátorem projektu  Návrat do práce, pořádala škola rekvalifikační kurzy Kuchařské práce a Prodavač. Další rekvalifikační kurzy škola pro Počítačovou službu s.r.o. uspořádala v létě 2010.

Od roku 2008/2009 byla škola partnerem v projektu  Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji. Realizátorem  projektu  byla o.s. EUFORALL ve spojení s CEPAC. Cílovou  skupinou  projektu byly děti a  mládež z  9  dětských domovů v Olomouckém kraji. Škola se zapojila do realizace modulu Praktické dovednosti.

Od školního roku 2011/2012 začala škola spolupracovat se vzdělávací agenturou Republikové centrum vzdělávání a pořádá pro ni rekvalifikační kurzy zakončené profesní kvalifikační zkouškou oboru Specialista maloobchodu - Prodavač a Skladník. V roce 2013 proběhl v březnu speciální  projekt "Podpora 50+ v Olomouckém kraji", zaměřený na kvalifikaci Prodavač.

V době od 4.12. do 13.12. 2009 se škola zapojila do mezinárodního gastronomického projektu "Sapori e saperi in cattedra" - Alchimie del centro Europa ve Florencii v Itálii, spolu s maďarskou školou gastronomie z Budapešti a italskou školou Datini z Prata. Počátkem března 2011 a 2012 úspěšně proběhly druhý a třetí projekt "Sapori e saperi in cattedra", do kterých byla znovu zapojena naše škola, spřátelené soukromé školy z Bratislavy a Polského Těšína a opět také budapešťská a italská škola, v r. 2012 nově škola rumunská. Podrobnosti se můžete dozvědět v sekci Akce. V únoru - březnu 2014 se konal v pořadí již IV. běh této velmi přínosné akce. Akce Sapori e Saperi je součástí mnohem širšího projektu Life Beyond Tourism, zaštítěného nadací pana Romualda Del Bianco. (více na www.lifebeyondtourism.org)  

Každoročně se škola zapojuje do projektu Šance a Světluška a sběru šatstva pro Diákonii Broumov stejně jako do ekologického projektu Ukliďme si svět.

V lednu 2010 žáci školy uspořádali finanční sbírku ve výši téměř 5000,- Kč na podporu dětským obětem zemětřesení na Haiti.

Adopce na dálku

Žáci školy se v roce 2011 zapojili do projektu Arcidiecézní charity Praha Adopce na dálku.  Tento projekt od r. 1993 prostřednictvím příspěvků od dárců z České republiky pomáhá dětem z nejchudších rodin ze zemí především 3. světa,  které z finančních důvodů nemohou chodit do školy nebo by z ní museli předčasně odejít.

Díky příspěvkům žáků školy můžou "adoptované" děti získat vzdělání přímo ve svém přirozeném kulturním prostředí a tím, společně s dalšími rozvojovými projekty, zároveň podpoří rozvoj celé své komunity.

Evropské peníze školám

Škola se v letech 2012 - 2014 zapojila do projektu OPVK "Evropské peníze školám". V rámci tohoto projektu škola vytvořila svůj projekt s názvem Moderní výukové metody na SŠ PRAKTIK, který byl zaregistrovaný pod číslem CZ.1.07/1.5.00/34. Cílem projektu je v rámci šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT vytvořit sady výukových materiálů pro práci s ICT technikou ( tzv. digitální učební materiály) pro různé předměty ze tří oblastí - společenskovědní, přírodovědné a odborné, vyučované na škole: Anglický jazyk, Český jazyk, Literatura a kutura, Společenskovědní základ, Informatika, Matematika, Biologie, Chemie, Dějiny umění, Aranžování, Propagace, Technologie výtvarná, Fotografování, Potraviny a výživa, Stolničení, Technologie, Administrativa, Management, Právo, Ekonomika, Účetnictví a Odborný výcvik, a tím zkvalitnit výuku, zavádět moderní výukové činnosti, metody a formy práce, které jsou přínosem jak pro rozvoj žáků, tak i pedagogů. Kromě šablony III/2 v rámci projektu škola podpořila profesní růst pedagogů - učitelů cizího jazyka formou jazykových intenzívních zahraničních (šablona II/5) a tuzemských (šablona II/4) metodických kurzů s cílem zkvalitnit výuku cizích jazyků.
Digitální učební materiály jsou k dispozici všem učitelům školy ve společně sdíleném prostoru serveru tzv. Public 1. Seznam všech materiálů najdete v sekci Dokumenty školy. V létě 2014 vznikla Databáze výstupů projektů z OP VK, kde je možné získat i materiály vytvořené na naší škole.

Program celoživotního učení

V srpnu 2013 byl zahájen společný projekt zaměřený na žáky výtvarných oborů se střední školou v německém Lübecku v rámci programu Comenius pod názvem Kunst baut Brücken (Umění staví mosty), zkráceně Kuba. V rámci tohoto bilaterálního partnerství studenti výtvarných oborů obou škol vytvořili společně tvořit umělecká díla, v rámci výměnné návštěvy svých vrstevníků poznali jinou kulturu, zvyky a obyčeje. Vrcholem I. etapy vzájemné spolupráce byla červnová velká výstava pro veřejnost v galerii Biblio v Olomouci, druhá etapa projektu na podzim 2014 uzavřela projekt podobnou výstavou v Lübecku. Olomouc i Lübeck mají mnohé společné, obě města jsou zapsána v seznamu Unesco, jsou to historické perly i moderní města.
Informace a fotogalerii k projektu najdete na facebooku školy a v sekci Galerie na webových stránkách školy.