Moravská střední škola s.r.o., Olomouc / Výchovný poradce

VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Blanka Beranová

Kontakt: tel. 737 356 184, e-mail:   beranova@moravskastredni.cz              

 

Konzultační hodiny:  kab. 607         

prezenční        ST        Středa od 9:55 – 10:40               LT       Pondělí od 10:40 – 11:35

online  po domluvě


KALENDÁŘ MATURANTA 2023/2024

 Září

Ø  Zahájení maturitních seminářů a doučování

Ø  Souvislá odborná praxe – VM4

Ø  Kulturně poznávací pobyt v Praze – OM4, EM4, VM4

Říjen - Prosinec

Ø  31. 10. – 3. 11. 2023 – veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně

Ø  1. prosince 2023 – odevzdání přihlášek k MZ – jaro 2024

Ø  Přihlášky na VŠ uměleckého zaměření

Ø  9. prosince 2023 – národní srovnávací zkoušky, 1. termín

 Leden

Ø  8. ledna 2024 - zahájení prodeje vstupenek na ples školy

Ø  16. ledna 2024 - Národní srovnávací zkoušky, 2. termín

 Únor/Březen

Ø  2. února 2024 – ples školy

Ø  3. února 2024 – národní srovnávací zkoušky, 3. termín

Ø  Přihlášky na VŠ (1. kolo)

Ø  2. března 2024 – národní srovnávací zkoušky, 4. termín

Ø  23. března 2024 – národní srovnávací zkoušky, 5. termín

Ø  31. března 2024 – odevzdání seznamu literárních děl k ÚMZ z ČJ 

 Duben/Květen

Ø  24. dubna 2024 – písemná část MZ z profilových předmětů VM4, EM4, OM4

Ø  25. dubna 2024 – klasifikační konference IV. ročníků

Ø  26. – 29. dubna 2024 - praktická MZ – OM4, EM4

Ø  30. dubna 2024 – vydání vysvědčení IV. ročníkům + fotografování

Ø  1. května 2024 - národní srovnávací zkoušky, 6. termín

Ø  2. – 3. května 2024 – didaktické testy

Ø  15. května 2024 – oznámení výsledků DT z Cermatu

Ø  15. – 16. května 2024 - Praktická maturitní zkouška VM4 (obhajoby)

Ø  16. – 29. května 2024 – Ústní maturitní zkouška tříd EM4, OM4, VM4

Ø  25. května 2024 - národní srovnávací zkoušky, 7. termín

Ø  Přihlášky na VOŠ (2. kolo) 

 Červen

Ø  Přijímací zkoušky na vysoké školy

Ø  26. června 2024 – Uzávěrka přihlášek k podzimnímu termínu MZ

Ø  26. června 2024 – Odevzdání seznamu maturitních literárních děl z ČJ pro podzimní MZ

Ø  Slavnostní předání maturitních vysvědčení

 Červen/Červenec

Ø  Podání odvolání na VŠ 

 Srpen

Ø  3. kolo přijímacích zkoušek na VŠ 

 Srpen/Září

Ø  Výběr jazykové školy nebo jiné formy pomaturitního studia (VOŠ – 2. a další kola přijímacího řízení)

Ø  Nejpozději do konce září 2024 registrace na Úřadu práce 

 

PRACOVNÍ NÁPLŇ VÝCHOVNÉHO PORADCE:

Ø  pomoc při adaptaci žáků I. ročníků na nové prostředí

Ø  péče o studenty s výukovými obtížemi: správa databáze studentů s výukovými obtížemi, tvorba přehledů pro učitele a vedení školy

Ø  pozornost studentům s problémovým a rizikovým chováním

Ø  řešení kázeňských problémů a přestupků

Ø  sledování (ve spolupráci s třídními učiteli) absence studentů

Ø  spolupráce s orgány státní správy (Policie ČR, Městskou policií, Odbor sociální péče Olomouc aj.)

Kariérní volba, studijní směřování:

Ø  informace žákům a rodičům o studijních možnostech (vývěska VP v 6. patře, distribuce informačních materiálů)

Ø  poradenství pro studenty a rodiče

Ø  přednáška odborníků z Úřadu práce v Olomouci

Ø  kontrola, potvrzení a pomoc při vyplňování přihlášek na nástavbová studia, VOŠ a VŠ

Ø  tvorba přehledů o úspěšnosti studentů v přijímacím řízení

Dokumenty:

Ø  Zákon 82/2015 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – Školský zákon

Ø  Vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Ø  Vyhláška 73/2005 Sb.  o vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

 

Zpracovala: Mgr. Blanka Beranová – výchovný poradce