Ekonomika a podnikání

Maturitní obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Doba studia: 4 roky maturita Ukončení maturitní zkouška
Maturitní obor Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) Moravská střední škola s.r.o. vyučuje v zaměření Cestovní ruch, Účetní a daňový specialista a nově od 1.9.2020 Nová média a marketingová komunikace.

Co je to maturitní obor Ekonomika a podnikání?

Maturitní obor Ekonomika a podnikání je široce koncipován a je zaměřen na ekonomiku a obchodní činnosti podniku, ale může být profilován i k dalším oborům lidské činnosti. Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností, efektivně hospodařit s finančními prostředky a vykonávat obchodní činnosti, tj. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží nebo služby, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě.

Jaké je uplatnění absolventa oboru Ekonomika a podnikání?

a) Cestovní ruch

Po studiu oboru Ekonomika  a podnikání v zaměření Cestovní ruch najdou absolventi uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně-podnikatelského, provozního a řídicího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu, na úřadech a v institucích veřejné správy v této oblasti. Absolventi se uplatní v oboru cestovního ruchu např. jako pracovníci cestovních kanceláří, agentur, turistických informačních center, hotelových komplexů a ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Dále se uplatní jako průvodci cestovního ruchu, recepční apod. Díky profilujícímu okruhu účetnictví a daně však mohou najít práci i mimo oblast cestovního ruchu, což je pro takto zaměřené studium výhodou ve srovnání s absolvováním úžeji zaměřeného oboru cestovní ruch.

b) Účetní a daňový specialista

Po studiu oboru Ekonomika  a podnikání v zaměření Účetní a daňový specialista, který je velmi žádaný na trhu práce, je absolvent připraven samostatně praktikovat účetní a daňové poradenství. Mezi základní dovednosti řadí schopnost využívat modelový software, v tomto prostředí zpracovávat kompletní majetkovou agendu, včetně personalistiky, odvodové povinnosti a on-line komunikace s bankou. Samostatně zpracuje přiznání k dani příjmů fyzických a právnických osob, na základě něhož doporučí a předloží návrh daňové optimalizace firmy. Pojmenuje základní ukazatele pro rozhodování o ekonomické a finanční situaci firmy, navrhne podmínky pro stabilizaci a konkurenceschopnost. Je finančně gramotný. Může pracovat i v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích a v jiných organizacích.

c) Nová média a marketingová komunikace

Po studiu oboru Ekonomika  a podnikání v zaměření Nová média  a marketingová komunikace, je absolvent vybaven nezbytnými profesními znalostmi a dovednostmi z oblasti marketingových komunikací, ekonomiky, marketingu, teorie komunikace a PR, při studiu rozvíjí kreativitu, strategické uvažování,schopnost týmové práce. Tyto znalosti pak uplatní v marketingových odděleních různých firem a institucí, v komunikačních agenturách,  v oblasti veřejné správy, reklamních agenturách, útvarech zaměřených na práci s veřejností nebo ve vlastním podnikání. Při studiu se žáci seznámí s hlavními formami marketingové komunikace s důrazem na využití  nových médii, především internetu, sociálních sítí. Získají profesní dovednosti v oblasti propagace, prezentace a reklamy, v oblasti marketingových komunikací výrobků a služeb, propagace komerčních organizací, institucí a organizací neziskového sektoru.

S čím absolvent oboru Ekonomika a podnikání pracuje?

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou výpočetní technika s využitím speciálního programového vybavení pro účetnictví, běžná kancelářská technika, psací potřeby a mluvené slovo. Povolání je vykonáváno v kancelářských prostorách bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Kdo může být absolventem oboru Ekonomika a podnikání?

Předpokladem pro výkon povolání je absolvování úplného středního vzdělání, nejlépe ekonomického směru, (nutno neustále doplňovat aktuální znalosti zohledňující platné předpisy a zákony), přesnost, schopnost učit se, soustředěnost, trpělivost, spolehlivost.
Nevhodné pro občany s poruchami paměti a koncentrace, recidivujícími psychickými poruchami, sklonem k alkoholismu a toxikomanii, s těžkými vadami zraku a sluchu, vadami řeči, těžkými poruchami koordinace pohybů.

Jaká je délka studia oboru Ekonomika a podnikání a co je jeho výstupem?

Studium oboru Ekonomika a podnikání je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou podle platných předpisů.
Hlavními profilujícími předměty jsou ekonomika, účetnictví a daně nebo cestovní ruch a průvodcovství.
Maturitní zkouška se skládá ze společné části řízené státem (český jazyk, cizí jazyk, matematika podle platných předpisů) a 3 zkoušek profilové části, z toho jedna je praktická. Dále mohou žáci konat nepovinnou maturitní zkoušku z výběru, který stanoví ředitelka školy a z nabídky MŠMT.
Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce a Europas.
(Bližší informace: Národní soustava povolání - www.nsp.cz nebo http://www.occupationsguide.cz)
 
 Maturitní obor Účetní a daňový specialista - učební plán platný od 1. 9. 2014
Vyučované předměty Zkratka Ročník I. Ročník II. Ročník III. Ročník IV.

Celkem hodin

týden/studium

Povinné předměty
Český jazyk° ČJ 2 2 2 2 8
Anglický jazyk°  AJ 3 3 3 3 12
2. cizí jazyk° NJ/RJ/FJ 2 2 2 2 8

Seminář z 1. cizího jazyka


Seminář z  2. cizího jazyka

SA


SN/SR/SF

-


-

-


-

-


-

2


2

2


2

Společenskovědní základ SZ 1 1 1 1 4
Dějepis 1 1 - - 2
Fyzika FY 1 - - - 1
Chemie CHE 1 - - - 1
Biologie BI 1 1 - - 2
Matematika° MA 2 3 3 3 11
Literatura a kultura° LK 1 1 1 1 4
Informační technologie PR 1 1 1 1 4
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Psychologie PS 2 - - - 2
Ekonomika°° EK 2 2 3 2 9
Účetnictví°° ÚČ 2 2 3 3 10
Management MN - - 2 1 3
Marketing MK -   - 2 2
Daně°° DA 2 2 2 2 8
Cvičení - daně a účetnictví CV 1 1 1 2 5
Statistika ST - 2 - - 2
Právní nauka PN 1 1 1 1 4
Administrativa AD 2 2 2 - 6
Komunikace a prezentace KP - 1 1 - 3
Učební praxe UP 2 2 2 - 8
  32  32 32 32 128
2. cizí jazyk žák volí z nabídky Německý jazyk, Ruský jazyk a Francouzský jazyk.
Součástí studia  je odborná praxe zařazená do každého ročníku v počtu 2 hodiny / týden nebo v bloku na konci roku a souvislá praxe v délce 4 týdnů za dobu studia, která probíhá v II. - III. ročníku.
° předměty společné části maturitní zkoušky (žáci volí podle platných předpisů.)
°° předměty profilové části maturitní zkoušky

Maturitní obor Cestovní ruch - učební plán platný od 1. 9. 2016 
Vyučovací předmět Zkratka
předmětu
Ročník

Celkem hodin

týden/ studium

1. 2. 3. 4.
Povinné předměty:
Český jazyk ° ČJ 2 2 2 2 8
1. cizí jazyk ° AJ 3 3 3 3 12
2. cizí jazyk ° NJ/RJ/FJ 2 2 2 2 8
Seminář z 1. cizího jazyka SA - - - 2 2
Seminář z 2. cizího jazyka SN/SR/SF - - - 2 2
Dějepis 1 1 - - 2
Společenskovědní základ SZ 1 1 1 1 4
Fyzika FY 1 - - - 1
Chemie CH 1 - - - 1
Biologie BI 1 1 - - 2
Zeměpis ZE 1 1 - - 2
Matematika ° MA 2 3 3 3 11
Literatura a kultura LK 1 1 1 1 4
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Informační technologie IT 1 1 1 1 4
Ekonomika °° EK 2 2 3 2 9
Management MN - - 2 1 3
Účetnictví °° ÚČ 2 2 2 2 8
Právní nauka PN 1 1 1 1 4
Průvodcovství °° PJ - - 2 2 4
Zeměpis cestovního ruchu ZC - 2 . . 2
Základy dějin kultury ZK 2 - - - 2
Cestovní ruch °° CR - 2 2 3 7
Učební praxe UP 2 2 2 - 6
Administrativa AD 2 2 2 - 6
Psychologie PS 2 - - - 2
Komunikace a prezentace KP - 1 1 - 2

Marketing


Celkem

MK-


32

-


32

-


32

2


32

2


128

2. cizí jazyk žák volí z nabídky Německý jazyk, Ruský jazyk a Francouzský jazyk. 
Součástí studia  je odborná praxe zařazená do každého ročníku v počtu 2 hodiny / týden nebo v bloku na konci roku a souvislá praxe v délce 4 týdnů za dobu studia, která probíhá ve II. a III. ročníku.
° předměty společné části maturitní zkoušky (žáci volí podle platných předpisů.)
°° předměty profilové části maturitní zkoušky

Maturitní obor Nová média a marketingová komunikace - učební plán platný od 1. 9. 2020 
Vyučované předmětyZkratkaRočník I.Ročník II.Ročník III.Ročník IV.

Celkem hodin

týden/studium

Povinné předměty
Český jazyk°ČJ22228
Anglický jazyk° AJ333312
2. cizí jazyk°NJ/RJ/FJ22228

Seminář z 1. cizího jazyka


Literatura a kultura

SA


LK

-


1

-


1

-


1

2


1

2


4

Společenskovědní základSZ11114
Dějepis11--2
FyzikaFY1---1
ChemieCHE1---1
BiologieBI11--2
Matematika°MA233311
Tělesná výchovaTV22228
Informační technologieIT11114
Zeměpis
ZE2---2
PsychologiePS-2--2
Ekonomika°°EK333211
Účetnictví°°ÚČ22239
Marketing a market.komun.°°MK-2215
Cvičení marketingová kom.CM- -22
Média°°ME--325
Public relationsPR--235
Fiktivní firmaFK--3-3
Právní naukaPN---22
AdministrativaAD122-5
Komunikace a prezentaceKP1---1
Učební praxeUP54--9
 32 323232128
2. cizí jazyk žák volí z nabídky Německý jazyk, Ruský jazyk a Francouzský jazyk. 
Součástí studia  je odborná praxe zařazená do každého ročníku v počtu 2 hodiny / týden nebo v bloku na konci roku a souvislá praxe v délce 4 týdnů za dobu studia, která probíhá ve II. a III. ročníku.
° předměty společné části maturitní zkoušky (žáci volí podle platných předpisů.)
°° předměty profilové části maturitní zkoušky

 
(Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy).

Maturitní obor Ekonomika a podnikání

Obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání v zaměření cestovní ruch nebo účetní a daňový specialista nebo nová média a marketingová komunikace  je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Žáci hradí školné ve výši 10.500,- Kč za rok.

Školné se hradí vždy při podpisu smlouvy o vzdělávání, dále vždy výročně.