Obchodník

Maturitní obor Obchodník 66-41-L/01

Doba studia: 4 roky maturita Ukončení maturitní zkouška
Maturitní obor Obchodník (66-41-L/01) Moravská střední škola s.r.o. vyučuje v zaměření Obchodník nebo Realitní makléř, od 1.9.2020 pak pouze v zaměření Obchodník, management a marketing.

Maturitní obor Obchodník vás připraví na práci kvalifikovaného pracovníka, který vykonává dílčí odborné práce při zajišťování nákupu a prodeji výrobků, zboží a služeb jednotlivcům, maloobchodním, velkoobchodním nebo jiným organizacím, zajišťuje prodej na aukcích nebo dražbách, zprostředkovává koupi, prodej nebo pronájem nemovitostí, řídí a zajišťuje expedici zásilek, výrobků a zboží do tuzemska i zahraničí. V zaměření management a marketing jsou  výrazněji posíleny kromě tradiční náplně výuky právě dovednosti a znalosti spojené s oblastí marketingu a managementu a to jak v teoretickém, tak i praktickém vyučování.

a) Obchodník, management a marketing

Jaké je uplatnění absolventa ?

Práce absolventa maturitního oboru Obchodník se liší podle toho, v jaké obchodní organizaci nebo oblasti pracuje. Uplatní se zejména v obchodně provozních funkcích všech typů a druhů obchodních institucí, např. jako pracovník obchodního oddělení, asistent prodejních služeb, odborný pracovník nebo manažer nákupu a prodeje zboží,pracovníik pro obchodní činnost a marketing, obchodní cestující, kontrolní pracovník, obchodní inspektor, vedoucí prodejny, realitní makléř, prodejce motorových vozidel, obchodní referent, zásobovač, zbožíznalec, odbytář, aukcionář-dražebník aj. všude tam, kde je předpokladem výkonu povolání střední vzdělání s maturitní  zkouškou.

Kdo může být obchodníkem?

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední vzdělání,výborná komunikativnost, trpělivost, kultivovaný zjev a vystupování, znalost cizích jazyků, estetické cítění, schopnost zorganizovat si práci, orientace v oborové legislativě, znalost propagace a marketingu. Důležitými předpoklady jsou schopnost práce s výpočetní technikou, schopnost jednání s lidmi a organizační a obchodní schopnosti.

Jaká je délka studia oboru Obchodník a co je jeho výstupem ?

Obsah vzdělání maturitního oboru Obchodník tvoří všeobecné a odborné profilující předměty jako je ekonomika, účetnictví, obchodní provoz, administrativa, zbožíznalství, management, marketing, právní nauka, práce ve fiktivní firmě a další. Výuka je koncipovaná v cyklech 1 den odborného výcviku a 4 dny teoretického vyučování. Odborný výcvik včetně souvislé praxe probíhá v olomouckých obchodních provozovnách, ve třetím a čtvrtém ročníku pak žáci mají souvislou praxi zaměřenou na činnosti v oblasti managementu, marketingu, vedení obchodních písemností, účetnictví aj. v různých firmách nebo ve fiktivní firmě školy. Od 3. ročníku je součástí výuky práce ve fiktivních firmách.

Studium oboru Obchodník je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou z českého a cizího jazyka nebo matematiky (státem řízená část) a profilujících předmětů - odborného výcviku (praktická zkouška), ekonomiky + účetnictví, zbožíznalství + obchodního provozu. Další volitelné zkoušky ve společné nebo profilové části MZ jsou nabízeny v termínu podle vyhlášky o MZ.
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se mohou žáci ucházet o studium na vysokých nebo na vyšších odborných školách, kde mohou dále rozvíjet získané znalosti.

b) Realitní makléř (končí v r. 2020)

Kdo je to absolvent oboru Realitní makléř a jaké je jeho uplatnění?

Absolvent maturitního oboru Realitní makléř neboli Obchodník s nemovitostmi je samostatně působící obchodník se specializací na trh realit. Primárně se orientuje na nábor nemovitostí a realizaci zakázek, zakončené nezbytnou komunikací s úřady státní správy. Obchodník s realitami zajišťuje, případně zprostředkovává, pronájem nemovitostí, prodej a nákup nemovitostí a správu nemovitostí. Zajišťuje odborné činnosti v oblasti realit a poskytuje související poradenství zákazníkovi. Předpokladem úspěšného makléře je umění a schopnost jednat s lidmi. Nezbytnou součástí studia je také osvojení si stavebního minima, současně právního rámce regulujícího obchod s realitami a získání kompetencí v oblasti daňové správy, včetně zvládnutí administrativních úkonů typických pro evidenci činností realitní kanceláře.

Kdo může být realitním makléřem?

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední vzdělání, výborná komunikativnost, trpělivost, kultivovaný zjev a vystupování. Mezi typické činnosti makléře patří:
  • vyhledávání a získávání nemovitosti do nabídky
  • zpracování a prezentace nabídky
  • stanovení reálné tržní ceny
  • plánování a příprava prohlídky nemovitostí se zájemci
  • zpracování smluvního zajištění
  • jednání s katastrem nemovitostí a finančním úřadem
  • vedení účetnictví
Absolvent maturitního oboru Realitní makléř je připraven samostatně působit v oblasti nákupu, prodeje i pronájmu nemovitostí, je kompetentní k jednání s úřady státní správy, samostatně vede účetnictví a rozhoduje o ekonomické stabilizaci, případně rozvoji a optimalizace realitní kanceláře.
Uvědomuje si rozsah postupných legislativních změn, umí je zpracovat a využít v provozu realitní kanceláře. Akceptuje vývoj ekonomických podmínek a učí se predikovat vývoj v oblasti trhu realit, eliminuje riziko špatného obchodu, hledá rezervy a možnosti dalšího uplatnění na trhu. Vnímá konkurenci a postupuje tak, aby se stal konkurenceschopným. 

Jaká je délka studia oboru realitní makléř a co je jeho výstupem ?

Obsah vzdělání maturitního oboru Realitní makléř je směřován k osvojení si kompetencí umožňujících samostatně působit na trhu realitních komodit.Teoretické znalosti jsou aplikovány a ověřovány v rámci odborného výcviku ve III. a IV. ročníku v reálných realitních kancelářích, kde jsou žáci vedeni profesionálním makléřem. V I. ročníku je odborný výcvik koncipován v souladu s předmětem Zbožíznalství do obchodu s různými druhy zboží, ve II. ročníku pak je odborný výcvik konán ve firmách zabezpečujících prodej stavebních materiálů a sortimentu bytového vybavení a také ve fiktivní firmě. Odborná praxe v délce 2 + 2 týdnů je zařazena na květen II. a III. ročníku a probíhá v realitních kancelářích.

Studium oboru Realitní makléř je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou z českého a cizího jazyka nebo matematiky (státem řízená část) a 3 zkoušek z profilujících předmětů, z nichž jedna je praktická zkouška. Další volitelné zkoušky ve společné nebo profilové části MZ jsou nabízeny v termínu podle vyhlášky o MZ. 
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se mohou žáci ucházet o studium na vysokých nebo na vyšších odborných školách, kde mohou dále rozvíjet získané znalosti.
Pro výkon profese realitního makléře skládají absolventi po složení maturitní zkoušky také od r. 2017 povinnou profesní zkoušku obchodník s realitami.

Maturitní obor Realitní makléř - učební plán od 1. 9. 2017
Vyučované předměty Zkratka předmětu Ročník I. Ročník II. Ročník III. Ročník IV.

Celkem hodin

týden/studium

Povinné předměty
Český jazyk° ČJ 2 2 2 2 8
Anglický jazyk°  AJ 3 3 3 3 12
Seminář z cizího jazyka°  AJ/NJ/FJ/RJ - - - 1 1
2.cizí jazyk° NJ/RJ/FJ 2 2 2 2 8
Společenský základ SZ 1 1 1 1 4
Dějepis 1 1 - - 2
Fyzika FY 1 - - - 1
Chemie CHE 1 - - - 1
Biologie BI 1 1 - - 2
Matematika° MA 3 3 2 2 10
Literatura a kultura°  LK 1 1 1 1 4
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Informační technologie IT 1 1 1 1 4
Ekonomika°° EK 2 2 2 2 8
Účetnictví°° ÚČ 1 1,5 2,5 2 7
Management MN - - 1 1 2
Nauka o stavbách°° NS 1 1,5 1,5 2 6
Zbožíznalství ZZ 1 1 1 - 3
Obchodní provoz OP 1 1 1 1 4
Právní nauka°° PN 1 1 1 1 4
Realitní činnosti°° 2 2 2 1 7
Administrativa  AD - 1 2 2 5
Psychologie PS - - - 1 1Odborný výcvik°° OV 6 6 6 6 24
 
34
34
34
34
136
 Maturitní obor Obchodník - učební plán od 1. 9. 2017
Vyučované předměty Zkratka předmětu  Ročník I. Ročník II. Ročník III. Ročník IV.

Celkem hodin

týden/studium 

Povinné předměty
Český jazyk° ČJ 2 2 2 2 8
Anglický jazyk°+ Seminář AJ 3 3 3 3+1 13
2. cizí jazyk°  NJ/ FJ/ RJ 2 2 2 2 8
Společenskovědní základ SZ 1 1 1 1 4
Dějepis 1 1 - - 2
Fyzika FY 1 - - - 1
Chemie CHE 1 - - - 1
Biologie BI 1 1 - - 2
Matematika° MA 3 3 2 2 10
Literatura a kultura° LK 1 1 1 1 4
Propagace PR - 1 1 - 2
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Informační technologie IT 1 1 1 1 4
Ekonomika a provoz firmy°° EF 2 2 3 2 9
Účetnictví°° ÚČ 1 1,5 2,5 2,5 7,5
Management MN - - 1 1 2
Obchodní provoz°° OP 2 2 2 3 9
Zbožíznalství°° ZZ 2 3 2 2,5 9,5
Právní nauka PN - - - 2 2
Administrativa AD 2 1,5 1,5 - 5
Psychologie PS - - 1 - 1Odborný výcvik°° OV 6 6  6  6 24
34 34 34 34 136

(Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy).

Maturitní obor Obchodník 

Obor 66-41-L/01 Obchodník v zaměření management a marketing je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Žáci hradí roční školné ve výši 6.000,- Kč za rok.

Školné se hradí při podpisu smlouvy o poskytování vzdělávání a dále vždy výročně.