Obchodník

Maturitní obor Obchodník 66-41-L/01

Doba studia: 4 roky maturita Ukončení maturitní zkouška
Maturitní obor Obchodník (66-41-L/01) Moravská střední škola s.r.o. od 1.9.2020 vyučuje v zaměření Obchodník, management a marketing.

Maturitní obor Obchodník vás připraví na práci kvalifikovaného pracovníka, který vykonává odborné práce při zajišťování nákupu a prodeji produktů, zboží a služeb jednotlivcům, maloobchodním, velkoobchodním nebo jiným organizacím, zajišťuje prodej na aukcích nebo dražbách, zprostředkovává koupi, prodej nebo pronájem nemovitostí, řídí a zajišťuje expedici zásilek, výrobků a zboží do tuzemska i zahraničí. V zaměření management a marketing jsou  výrazněji posíleny kromě tradiční náplně výuky právě dovednosti a znalosti spojené s oblastí marketingu a managementu a to jak v teoretickém, tak i praktickém vyučování.

Obchodník, management a marketing

Jaké je uplatnění absolventa?

Práce absolventa maturitního oboru Obchodník se liší podle toho, v jaké obchodní organizaci nebo oblasti pracuje. Uplatní se zejména v obchodně provozních funkcích všech typů a druhů obchodních institucí, např. jako pracovník obchodního oddělení, asistent prodejních služeb, odborný pracovník nebo manažer nákupu a prodeje zboží, pracovníik pro obchodní činnost a marketing, obchodní cestující, kontrolní pracovník, obchodní inspektor, vedoucí prodejny, realitní makléř, prodejce motorových vozidel, obchodní referent, zásobovač, zbožíznalec, odbytář, aukcionář-dražebník aj. tedy všude tam, kde je předpokladem výkonu povolání střední vzdělání s maturitní  zkouškou.

Kdo může být obchodníkem?

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední vzdělání, výborná komunikativnost, trpělivost, kultivovaný zjev a vystupování, znalost cizích jazyků, estetické cítění, schopnost zorganizovat si práci, orientace v oborové legislativě, znalost propagace a marketingu. Důležitými předpoklady jsou schopnost práce s výpočetní technikou, schopnost jednání s lidmi a organizační a obchodní schopnosti.

Jaká je délka studia oboru Obchodník a co je jeho výstupem ?

Obsah vzdělání maturitního oboru Obchodník tvoří všeobecné a odborné profilující předměty jako je ekonomika, účetnictví, obchodní provoz, administrativa, zbožíznalství, management, marketing, právní nauka, práce ve fiktivní firmě a další. Výuka je koncipovaná v cyklech 1 den odborného výcviku a 4 dny teoretického vyučování. Odborný výcvik včetně souvislé praxe probíhá v olomouckých provozovnách, ve třetím a čtvrtém ročníku pak žáci mají souvislou praxi zaměřenou na činnosti v oblasti managementu, marketingu, vedení obchodních písemností, účetnictví aj. v různých firmách nebo ve fiktivní firmě školy. 

Studium oboru Obchodník je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou z českého a cizího jazyka nebo matematiky a profilujících předmětů - ekonomiky + účetnictví, zbožíznalství + obchodního provozu a odborného výcviku  v podobě praktické zkoušky.. Další volitelné zkoušky ve společné nebo profilové části MZ jsou nabízeny v termínu podle vyhlášky o MZ.
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se mohou žáci ucházet o studium na vysokých nebo na vyšších odborných školách, kde mohou dále rozvíjet získané znalosti.


Obchodník, management a marketing  - učební plán od 1. 9. 2020
Vyučované předměty              Zkratka  předmětu Ročník I. Ročník  II. Ročník III. Ročník  IV.

Celkem hodin

týden/studium

Povinné předměty
Český jazyk° ČJ 2 2 2 2 8
Anglický jazyk°  AJ 3 3 3 3 12
Seminář z cizího jazyka°  AJ - - - 2 2
2.cizí jazyk NJ/FJ 2 2 2 2 8
Společenský základ SZ 1 1 1 1 4
Dějepis 1 1 - - 2
Fyzika FY 1 - - - 1
Chemie CHE 1 - - - 1
Biologie BI 1 1 - - 2
Matematika MA 3 3 2 2 10
Literatura a kultura°  LK 1 1 1 1 4
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Informační technologie IT 1 1 1 1 4
Ekonomika a provoz firmy°  EF 2 2 3 2 9
Účetnictví° ÚČ 1 2 2 2 7
Management° MN - - 1 1 2
Marketing° MK - 1 1 1 3
Zbožíznalství° ZZ 2 2 32 9
Obchodní provoz° OP 2 2 2 2 8
Právní nauka PN - - - 2 2
Administrativa 
AD

2

21-5
Psychologie
PS---11
Odborný výcvik°
OV
666624


34343434
136
Předměty označené ° jsou maturitní. V 4. ročníku jsou nabízeny semináře účetnictví, českého jazyka a matematiky.
2.cizí jazyk je zařazen dle personálních možností školy v souladu s nabídkou.
 
Maturitní obor Obchodník - učební plán od 1. 9. 2017
Vyučované předměty       Zkratka předmětu  Ročník I. Ročník II. Ročník III. Ročník  IV.

Celkem hodin

týden/studium 

Povinné předměty
Český jazyk° ČJ 2 2 2 2 8
Anglický jazyk°+ Seminář AJ 3 3 3 3+1 13
2. cizí jazyk NJ/ FJ 2 2 2 2 8
Společenskovědní základ SZ 1 1 1 1 4
Dějepis 1 1 - - 2
Fyzika FY 1 - - - 1
Chemie CHE 1 - - - 1
Biologie BI 1 1 - - 2
Matematika MA 3 3 2 2 10
Literatura a kultura° LK 1 1 1 1 4
Propagace PR - 1 1 - 2
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Informační technologie IT 1 1 1 1 4
Ekonomika a provoz firmy°  EF 2 2 3 2 9
Účetnictví° ÚČ 1 1,5 2,5 2,5 7,5
Management MN - - 1 1 2
Obchodní provoz° OP 2 2 2 3 9
Zbožíznalství° ZZ 2 3 2 2,5 9,5
Právní nauka PN - - - 2 2
Administrativa AD 2 1,5 1,5 - 5
Psychologie PS - - 1 - 1
Odborný výcvik° OV 6 6 6 6 24


34343434136
Předměty označené °
jsou maturitní.

(Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy).

V 4. ročníku jsou nabízeny semináře účetnictví, českého jazyka a matematiky.

2.cizí jazyk je vyučován dle personálních možností školy v souladu s nabídkou.

Maturitní obor Obchodník 

Obor 66-41-L/01 Obchodník v zaměření management a marketing je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 
Od 1.9.2022 je od prvního ročníku stanoveno školné ve výši 10.000,- Kč za rok. Platí se poprvé při podpisu smlouvy o vzdělávání za úplatu, dále pak vždy výročně. Lze dohodnout splátkový kalendář.