Předškolní a mimoškolní pedagogika

Maturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01

Doba studia: 4 roky maturita Ukončení maturitní zkouška
Kód oboru: 75-31-M/01

Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)

ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy

Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušce

Studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Žáci jsou připravováni pro učitelství v mateřských školách a pro vychovatelství. Takto široce koncipovaný obor umožňuje studium nejen děvčatům, ale i chlapcům.

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle §16 (2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Většina našich absolventů pokračuje dále studiem na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.

Pro přijetí ke studiu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika musí uchazeč složit jednotnou přijímací zkoušku. Talentová zkouška se nekoná, přesto je schopnost hry na hudební nástroj a pohybová vybavenost uchazeče prokázaná účastí v sportovních soutěžích, členstvím ve sportovních klubech apod. v přijímacím řízení bodově zvýhodněna. 

Studium je zakončeno maturitní zkouškou z předmětů Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Pedagogika a  Hudební výchova s metodikou nebo Tělesná výchova s metodikou nebo Výtvarná výchova s metodikou. Zkouška z českého a cizího jazyka se koná formou písemné zkoušky a ústní zkoušky před maturitní komisí v profilové části a didaktických testů ve společné části, zkouška z pedagogiky formou ústní zkoušky před maturitní komisí a zkouška z výchov dle výběru se koná formou písemné zkoušky a praktické zkoušky.  Předškolní a mimoškolní pedagogika, zaměření Učitel/ka mateřské školy


Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

Povinné

Český jazyk

ČJ

2

2

2

2

8

Literatura a kultura

LK

1

1

1

1

4

Anglický jazyk

AJ

3

3

3

3

12

Seminář z anglického jazyka

SJ

-

-

-

2

2

2. cizí jazyk (FJ/ NJ)

FJ/NJ

2

2

3

3

10

Dějepis

1

1

-

-

2

Základy společenských věd

ZS

1

1

1

1

4

Matematika

MA

2

3

3

3

11

Fyzika

FY

1

-

-

-

1

Chemie

CHE

1

-

-

-

1

Biologie

BI

1

1

-

-

2

Tělesná výchova

TV

2

2

2

2

8

Informační technologie

IT

1

1

1

1

4

Biologie dítěte

BD

1

-

-

-

1

Ekonomika

EK

2

-

--

2

Management

MN

-

-

1

-

1

Pedagogika

PE

2

2

2

2

8

Alternativní pedagogika

AP

-

-

-

1

1

Psychologie

PS

2

2

2

2

8

Didaktika tělesné výchovy

DT

1

1

1

1

4

Dramatická výchova s didaktikou

DV

-

2

2

2

6

Výtvarná výchova s didaktikou

VV

-

2

2

2

6

Hudební výchova s didaktikou 

HV

2

2

2

-

6

Hra na hudební nástroj

HN

2

2

2

8

Učební praxe

PP

223310

Celkem

    32    32    33    33         130

Praktické vyučování a odborná praxe:

- průběžná pedagogická praxe (učební praxe) a souvislá odborná praxe probíhá ve smluvních MŠ v Olomouci a okolí.

- odborná praxe v délce 10 týdnů se organizuje v souladu s platnými předpisy u smluvních partnerů. Odbornou praxi lze realizovat i v období školních prázdnin a to v rozsahu max. 3 týdnů za celou dobu studia.

Doporučené rozvržení odborné praxe:
 
2 týd.
3 týd.
3 týd.
2 týd.
10 týdnů

Maturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika v zaměření Učitel/ka mateřské školy je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 
Pro I. ročník s nástupem od 1. 9. 2023 je výše školného stanovena na 18.000,- Kč.
Školné se platí se poprvé při podpisu smlouvy o vzdělávání za úplatu, dále pak vždy výročně. Lze dohodnout splátkový kalendář.